BPM Consulting – Business Process Management Consulting 
Procesné riadenie, sledovanie nákladov podľa činností (Activity Based Costing),  strategické hodnotenie výkonnosti (Balanced Scorecard), manažérske a IT poradenstvo. 
Ponúkame Vám riešenia a poradensko-konzultačné služby v oblasti BPM na zabezpečenie dlhodobej prosperity a dosahovanie stanovených cieľov.
KontaktEnglish

Vítame Vás na stránkach spoločnosti BPM Consulting, s.r.o.

Vítame Vás na stránkach spoločnosti BPM Consulting, s.r.o. V súčasnom turbulentnom prostredí a v čase pretrvávajúcej hospodárskej krízy je nevyhnutné hľadať možnosti zlepšovania a zvyšovania efektívnosti organizácií. V mnohých z nich chýba dôkladný popis, meranie a analýza procesov z pohľadu ich výkonnosti, efektívnosti a nákladovosti, vrátane analýzy režijných nákladov, kde je v súčasnosti ťažko ich priradiť k jednotlivým činnostiam podľa ich skutočnej spotreby. Transformácia strategických cieľov do výkonových ukazovateľov jednotlivých činností a procesov je v mnohých prípadoch prakticky nemožná. Keďže kríza je vždy predovšetkým výzvou k zmenám a inováciám, je nutné sa inováciami procesov neustále zaoberať a uvádzať ich do praxe, k čomu výraznou mierou prispievajú zásady a princípy procesného riadenia a výskumno-vývojové aktivity v tejto oblasti. Hodnota pre zákazníka je to, čo odlišuje inováciu od obyčajnej zmeny. Čiže inovácia prináša zákazníkovi úžitok, nie je iba výsledkom výskumu a vedecko-technického rozvoja, ale je predovšetkým účelovou reakciou na vznik nových podnikateľských príležitostí. Musí viesť k tomu, aby organizácia svojím inovačným riešením dokázala urobiť konkurenciu pre zákazníka nezaujímavou. Jednoducho povedané: "Výskum je premenou peňazí na vedomosti, inovácia je premenou vedomostí na peniaze".

Na výkonnosť organizácie sa musíme pozerať zo strategického hľadiska, to znamená nielen ju monitorovať a riadiť prostredníctvom tzv. oneskorených indikátorov výkonnosti (finančné ukazovatele, ukazovatele zo zákazníckeho portfólia), ale zamerať sa predovšetkým na tzv. predstihové indikátory výkonnosti (vnútorné procesy, potenciál), ktoré ukazujú výkonnosť organizácie smerom do budúcna. Týmto spôsobom bude každá organizácia schopná pravidelne vyhodnocovať stav plnenia svojich strategických cieľov a v prípade nepriaznivého vývoja navrhovať opatrenia na zlepšenie existujúceho stavu.

Spoločnosť BPM Consulting, s.r.o., svojimi riešeniami, poradensko-konzultačnými činnosťami a vzdelávaním v oblastiach manažmentu a informačných a komunikačných technológií je pripravená pomôcť svojim zákazníkom prekonávať prekážky v stále sa meniacom trhovom a spoločenskom prostredí.


© 2008 BPM Consulting, s.r.o. | Design by SIXNET |